Financiën

Incidentele baten en lasten op programmaniveau

Uitgangspunt toezicht: materieel begrotingsevenwicht
Bij de beoordeling door de toezichthouder of de begroting structureel in evenwicht is, wordt gebruik gemaakt van het overzicht van incidentele baten en lasten. Op basis hiervan wordt het materiële begrotingsevenwicht beoordeeld: worden de structurele lasten gedekt door structurele baten. Dit geldt voor zowel het bestaande beleid als het in de begroting opgenomen nieuwe beleid. Met het inzicht in incidentele baten en lasten wordt dan, ook meerjarig, het structurele begrotingssaldo inzichtelijk gemaakt. Door de toezichthouder wordt vervolgens beoordeeld hoe het materiële begrotingsevenwicht zich verhoudt tot het formele begrotingsevenwicht. Dit geeft o.a. een indicatie hoe de begroting in het meerjarig perspectief sluitend is gemaakt en het realiteitsgehalte en volledigheid van in de begroting opgenomen ramingen van baten en lasten.

Regelgeving BBV
Op basis van de regelgeving opgenomen in het BBV is het overzicht van incidentele baten en lasten een onderdeel van de begrotings- en jaarstukken. De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel en reëel begrotingsevenwicht. Pas na eliminatie van de incidentele baten en lasten ontstaat het structureel begrotingssaldo.

Structurele baten en lasten
Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Voor structurele baten en lasten geldt in het algemeen, dat zij tot nadere besluitvorming voor onbepaalde tijd opgenomen zijn. Met andere woorden, er is (nog) geen einddatum bekend. Dit noemt men ook wel structureel bestaand beleid. Dit laat onverlet, dat de hoogte van de structurele baten en lasten jaarlijks kan fluctueren.
Van structurele baten en lasten is ook sprake indien de ramingen bijvoorbeeld om het jaar opgenomen zijn. Zolang deze posten maar periodiek terug blijven komen en er geen eindtijd bepaald is. Deze fluctuaties blijken uit de meerjarenraming. Ook door nieuw beleid of door bezuinigingen kunnen de hoogte van structurele lasten en baten worden beïnvloed.

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Een begroting, meerjarenraming of jaarrekening kan ieder jaar dergelijke eenmalige zaken bevatten. Ook kan het voorkomen dat een eenmalige subsidie voor een bepaalde activiteit wordt verkregen, maar dat de lasten van de uitvoering van die activiteit zich over meerdere jaren uitspreidt. Gezien de koppeling met de subsidie hebben deze lasten dan een incidenteel karakter.

Mutaties reserves
Het BBV stelt dat reservemutaties in principe incidenteel zijn. Daarom zijn ook alle incidentele reservemutaties in het overzicht incidentele baten en lasten opgenomen. Verder in deze financiële begroting is een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle structurele en incidentele reservemutaties.

Overzicht incidentele baten en lasten

In het volgende overzicht is per programma aangegeven welk bedrag is begroot aan incidentele baten en incidentele lasten. Incidentele baten en lasten met een bedrag van minder dan € 10.000 zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Incidentele baten en lasten
(x € 1.000)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Incidentele baten:

Programma Duurzaamheid

Projecten Ruimte voor Ruimte, verkoop kavels

300

Projecten Ruimte voor Ruimte, bijdragen ontwikkelaars

25

Projecten Ruimte voor Ruimte, bijdragen provincie

450

Project biodiversiteit rond gebouwen, bijdrage provincie

22

Programma Maatschappelijke ontwikkeling

Met het Project Jeugdhulp Dichtbij wil Sint-Michielsgestel de jeugdhulp meer naar zichzelf toetrekken; dit project start op 1 maart en loopt dan twee jaar; dekking via reserve sociaal domein (incidentele reservemutatie)

62

10

Programma Leefomgeving

Grondexploitatie, balansmutatie

1.228

Programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Bijdrage Van Gogh Nationaal Park, dekking reserve (incidentele reservemutatie)

13

13

Programma Ruimtegevend bestuur

Vrijval voorziening in verband met wachtgeldverplichtingen voormalige bestuurder

34

16

Overige incidentele onttrekkingen aan reserves

1.916

1.091

2.197

934

Totaal incidentele baten

4.049

1.130

2.197

934

Incidentele lasten:

Programma Duurzaamheid

Projecten Ruimte voor Ruimte, voorfinanciering terug naar vrije reserve (incidentele reservemutatie)

277

Projecten Ruimte voor Ruimte, voorfinanciering terug naar reserve groenfonds (incidentele reservemutatie)

499

Project biodiversiteit gebouwen

22

Programma Maatschappelijke ontwikkeling

Bijdrage project Young connected (jongeren)

10

Met het Project Jeugdhulp Dichtbij wil Sint-Michielsgestel de jeugdhulp meer naar zichzelf toetrekken; dit project start op 1 maart en loopt dan twee jaar

62

10

Programma Leefomgeving

Grondexploitatie, exploitatie uitgaven op basis van het geactualiseerde grondexploitatieplan

1.228

Projectbudget invoering en implementatie Omgevingswet

50

25

Programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Bijdrage Van Gogh Nationaal Park

13

13

Tijdelijk budget cultuureducatie

10

10

Programma Ruimtegevend bestuur

Wachtgeldverplichtingen voormalige bestuurder

34

16

Bijdrage € 1 per inwoner Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022

30

Overige incidentele stortingen in reserves

965

922

2.182

922

Totaal incidentele lasten

3.198

995

2.182

922

Saldo incidentele baten/lasten

851

135

16

12

Het begrotingssaldo behoort in de structurele zin te worden gepresenteerd. Indien de incidentele lasten hoger zijn dan de incidentele baten, dan leidt dit tot een verbetering van het structurele begrotingssaldo .

Presentatie structureel begrotingssaldo
Op grond van de Gemeentewet behoort de begroting structureel en reëel in evenwicht te zijn. Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Met reëel evenwicht wordt bedoeld dat de geraamde baten en lasten in de meerjarenbegroting volledig en realistisch zijn. In navolgende tabel gaan we in op het structurele begrotingssaldo.

Incidenteel en structureel begrotingssaldo
(x € 1.000)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten

65.449

64.507

65.380

66.257

Lasten

64.672

64.299

64.792

65.397

Resultaat voor bestemming

778

208

588

860

Resultaatbestemming

203

-46

-371

-584

Resultaat na bestemming

981

162

217

276

af: Saldo incidentele baten/lasten

851

135

16

12

Structureel begrotingssaldo

130

27

201

264

overschot

overschot

overschot

overschot

Voor alle begrotingsjaren geldt dat er meer incidentele baten dan incidentele lasten begroot zijn. Na aftrek van dit effect leidt dit tot een minder voordelig (structureel) begrotingssaldo. Ondanks dit effect kunnen we concluderen dat de begroting vanaf 2022 een begrotingsoverschot heeft. Daarmee is de begroting structureel en reëel in evenwicht.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 11:47:31 met de export van 09/28/2021 11:16:47