Financiën

Investeringen

Investeringen met economisch en maatschappelijk nut
De investeringen kunnen krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording worden onderscheiden in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

  • Investeringen met een economisch nut worden gedefinieerd als investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn.
  • Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut brengen vaak veel onderhoud met zich mee, terwijl ze meestal niet worden vervangen. Er is geen markt voor waar deze activa kunnen worden verhandeld.

De systematiek van activering en afschrijving is voor beide soorten investeringen gelijk getrokken; investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en over de verwachte levensduur wordt jaarlijks afgeschreven. Verder geldt voor beide de netto methode; dat wil zeggen dat investeringsbijdragen van derden direct in mindering mogen worden gebracht.
In de eerste bestuursrapportage 2021 is gerapporteerd over mutaties in de investeringen. In aanvulling daarop zijn in deze begroting verder geen investeringsmutaties doorgevoerd.   

De investeringen zijn verder onder te verdelen naar lopende investeringen en voorgenomen, gehonoreerde investeringen. De hieronder weergegeven lopende investeringen zijn vervolgens onderverdeeld naar investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut. Het verschil tussen het totaal krediet en de begrote bedragen vanaf 2021 zijn de tot en met 2020 gerealiseerde investeringen.
In het overzicht zijn de lopende investeringen weergegeven met daarbij het totaal beschikbaar gestelde krediet per investering.

Overzicht investeringen

Krediet

Besteed

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x € 1.000)

totaal

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

investeringen met economisch nut:

Aanschaf video-volgsysteem

35

35

Uitbreiding basisscholen Fonkel en De Wegwijzer

1.504

108

1.396

Jacobskamp geluidscherm

138

115

23

MFA Gemonde

1.500

1.500

Berging ruimte scouting

30

30

Rioolinvesteringen op basis van vGRP-6

9.945

623

2.273

1.360

2.014

2.118

1.556

totaal economisch nut

13.151

845

5.258

1.360

2.014

2.118

1.556

investeringen met maatschappelijk nut:

Vervangen onveilige bruggen

120

65

55

Aanpassen Wamberg-Loofaert

616

600

16

Aanpassen ontsluiting sportpark Jacobskamp Basket

90

68

22

Aanpassingen Theerestraat-Vughterweg

440

356

84

Werkz. buiten rioolsleuf Middelrode 1e fase 2020

110

84

27

Aanpassing oversteekbaarheid Schijndelsewg/Hezelr

275

2

273

Herinrichting Mercuriusplein

3.000

184

2.816

totaal maatschappelijk nut

4.651

1.358

3.293

INVESTERINGEN

17.802

2.202

8.551

1.360

2.014

2.118

1.556

Overzicht desinvesteringen

Krediet

Besteed

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x € 1.000)

totaal

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

investeringen met economisch nut:

MFA Gemonde

79

79

Rioolinvesteringen op basis van vGRP-6

65

65

investeringen met maatschappelijk nut:

-

DESINVESTERINGEN

144

79

65

Voorgenomen investeringen
Afgezien van deze investeringen zijn ook voorgenomen investeringen in deze begroting opgenomen. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van in totaal € 2,418 miljoen in deze begrotingsperiode. De kapitaallasten van voorgenomen investeringen zijn als stelpost in de begroting opgenomen vanaf het begrotingsjaar 2025 voor een totaalbedrag van € 183.700. De raad heeft deze investeringen al gevoteerd. Het college heeft de bevoegdheid om deze investeringen in eerdere jaren tot uitvoering te brengen vooruitlopend op de formele begrotingsmutatie via de gemeenteraad.

Overzicht voorgenomen investeringen

Begroting

Stelpost kapitaal-

(bedragen x € 1.000)

2025

lasten vanaf 2025

Aanhangstrooier voor tractor

63

9,0

Sneeuwploegen groot en klein

49

7,7

Uitvoeringsprogramma verkeer en mobiliteit

347

24,3

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

450

40,5

Voetbalaccommodatie Gemonde

900

63,0

Wegaanpassing bij vervanging riolering als investering

610

39,2

Totaal voorgenomen investeringen

2.418

183,7

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 11:47:31 met de export van 09/28/2021 11:16:47