Financiën

Inzicht in baten en lasten Begroting 2022

Inzicht baten Begroting 2022
In navolgend overzicht gaan we in op de verdeling van de baten zoals begroot voor het jaar 2022. De totaal geraamde baten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar 2022 bedragen € 67,806 miljoen. Deze baten worden gepresenteerd:

  • als baten per programma
  • als baten per inkomstensoort.

Baten per programma
De voor het jaar 2022 begrote baten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma-indeling, zijn:

Programma

Baten

%

Duurzaamheid

6.413

9,5%

Maatschappelijke ontwikkeling

6.473

9,5%

Leefomgeving

3.758

5,5%

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

606

0,9%

Ruimtegevend bestuur

50.557

74,6%

Totaal baten inclusief resultaatbestemming

67.806

100,0%

Baten per inkomstensoort

Voor een globaal inzicht in alle exploitatiebaten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de herkomst van de baten/dekkingsmiddelen.

Baten (bedragen x € 1.000)

Begroot

%

uitkering gemeentefonds

40.305

59,44%

belastingen, leges en heffingen

13.854

20,43%

rijksbijdragen

3.879

5,72%

administratief

2.867

4,23%

resultaatbestemming

2.357

3,48%

huren en pachten

1.391

2,05%

inkomens- en vermogensoverdrachten

1.242

1,83%

bijdragen derden

849

1,25%

rente en dividend

524

0,77%

grondverkopen

300

0,44%

taakstelling

206

0,30%

vrijval voorziening

34

0,05%

Totaal baten inclusief resultaatbestemming

67.806

100,00%


Samenvattend bestaan dus ruim 85% van de gemeentelijke baten uit rijksbijdragen (inclusief gemeentefonds) en belastingen, leges en heffingen.

Verder wordt € 2,2 miljoen vanuit de reserves ingezet als dekkingsmiddel via de resultaatbestemming.


Inzicht lasten Begroting 2022
In navolgend overzicht gaan we in op de verdeling van de lasten zoals begroot voor het jaar 2022. De totaal geraamde lasten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar 2022 bedragen € 67,806 miljoen. Deze lasten worden gepresenteerd:

  • als lasten per programma
  • als lasten per uitgavensoort.

Lasten per programma
De voor het jaar 2022 begrote lasten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma-indeling, zijn:

Programma

Lasten

%

Duurzaamheid

7.596

11,2%

Maatschappelijke ontwikkeling

32.896

48,5%

Leefomgeving

10.811

15,9%

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

5.077

7,5%

Ruimtegevend bestuur

11.426

16,9%

Totaal lasten inclusief resultaatbestemming

67.806

100,0%

Lasten per uitgavensoort

Voor een globaal inzicht in alle exploitatielasten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de bestedingen.

Lasten (bedragen x € 1.000)

Begroot

%

bijdrage MijnGemeenteDichtbij

17.375

25,62%

overige goederen en diensten

11.204

16,52%

bijdragen gemeenschappelijke regelingen

7.162

10,56%

wmo

6.067

8,95%

jeugdzorg

5.671

8,36%

inkomensoverdrachten

3.958

5,84%

inkomensvoorziening

3.780

5,57%

rente en afschrijving

2.309

3,41%

resultaatbestemming

2.154

3,18%

subsidies

1.972

2,91%

administratief

1.639

2,42%

salarissen

1.200

1,77%

begrotingssaldo

981

1,45%

storting in voorzieningen

764

1,13%

minimaondersteuning

606

0,89%

belastingen en heffingen

286

0,42%

energiekosten

255

0,38%

stelposten/taakstelling

221

0,33%

rijksbijdragen

143

0,21%

inhuur personeel

60

0,09%

Totaal lasten inclusief resultaatbestemming

67.806

100,00%


Samenvattend zien we dat met een aandeel van ruim 25% de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij de grootste uitgavenpost is. De uitgaven sociaal domein (Wmo, jeugdzorg, inkomensvoorzieningen en minimaondersteuning) omvatten in totaal bijna 24% van de totaal begrote lasten.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 11:47:31 met de export van 09/28/2021 11:16:47