Financiën

Meerjarig overzicht balans

Met het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. De geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen.

Het EMU-saldo kan afgeleid worden van de mutaties in de balans, dat is nl. het saldo van mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. Een berekening van het EMU-saldo is opgenomen in het bijlageboek.

Voor het opstellen van de meerjarige prognose van de balans zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Kolom 2020 betreft de definitieve cijfers volgens de vastgestelde jaarrekening 2020;
  • Kolom 2021 tot en met 2025 betreft de meerjarige prognose van de balans;
  • Alle liquide middelen, overlopende activa en overlopende passiva zijn met elkaar verrekend: het saldo in de balans geeft de kortlopende financieringsbehoefte of de tijdelijke overschotten weer;
  • Het onderdeel Eigen vermogen – resultaat is in de prognose van het onderdeel reserves verwerkt.

MEERJARIGE BALANS (bedragen x € 1.000)

ACTIVA

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

Immateriële vaste activa

4

3

2

1

Materiële vaste activa

31.390

38.195

37.919

38.152

38.555

38.384

Financiële vaste activa

2.153

2.011

1.866

1.718

1.585

1.449

Voorraden

-917

-1.224

0

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

16.456

Liquide middelen

435

Overlopende activa

1.500

TOTAAL ACTIVA

51.020

38.986

39.788

39.870

40.140

39.833

PASSIVA

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

Eigen vermogen

19.258

16.251

16.048

16.094

16.465

17.049

Voorzieningen

15.331

15.218

14.707

14.249

14.052

13.880

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

2.705

2.056

1.654

1.248

857

763

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

12.316

5.461

7.378

8.279

8.766

8.140

Overlopende passiva

1.410

TOTAAL PASSIVA

51.020

38.986

39.788

39.870

40.140

39.833

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 11:47:31 met de export van 09/28/2021 11:16:47