Financiën

Nieuw beleid, gehonoreerde wensen

Zoals in de kadernota 2022 is toegelicht pakken we voor het begrotingsjaar geen nieuwe zaken op. Dit betekent dat in deze begroting vooral autonome ontwikkelingen zijn opgenomen en geen nieuw beleid.
De uitgangspunten die we hanteren voor deze begroting zijn:

  • Een sluitende begroting om onze gemeente financieel zo gezond mogelijk te houden;
  • Niet extra te investeren in het voorzieningenniveau, maar wel onze ambities overeind te houden;
  • Om het voorzieningenniveau overeind te houden, het uitvoeren van de vernieuwing van onderwijshuisvesting uit te stellen tot na 2025. De planologische procedures die nodig zijn starten we wel op;
  • We investeren wel extra in de bibliotheek. We vinden deze voorziening zo belangrijk dat we die willen behouden in onze dorpen.
Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 11:47:31 met de export van 09/28/2021 11:16:47