Financiën

Overzicht van baten en lasten en presentatie structureel begrotingssaldo

De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. De provincie als toezichthouder heeft geconstateerd dat niet alle Brabantse gemeentebegrotingen een (uniforme) presentatie van het structureel begrotingssaldo bevatten. Daarom heeft de provincie de gemeenten geadviseerd gebruik te maken van onderstaande opstelling, die tevens volledig invulling geeft aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Overzicht van baten en lasten begroting 2022

baten

lasten

saldo

resultaat voor bestemming:

Duurzaamheid

6.374

6.821

-447

Maatschappelijke ontwikkeling

4.969

31.820

-26.851

Leefomgeving

3.299

10.811

-7.512

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

329

5.077

-4.748

Ruimtegevend bestuur

614

6.495

-5.881

Totaal van de programma's: resultaat voor bestemming

15.585

61.024

-45.439

Algemene dekkingsmiddelen, taakvelden:

0.5 Treasury

467

111

356

0.61 OZB woningen

6.004

109

5.895

0.62 OZB niet-woningen

1.446

1.446

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

789

795

-7

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

40.305

40.305

Overhead (taakveld 0.4)

4

2.325

-2.322

Heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9)

Bedrag onvoorzien (deel taakveld 0.8), exclusief begrotingssaldo

850

308

543

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

49.864

3.648

46.217

toevoeging en onttrekking aan de reserves:

Duurzaamheid

39

775

-736

Maatschappelijke ontwikkeling

1.504

1.076

428

Leefomgeving

459

459

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

276

276

Ruimtegevend bestuur

78

302

-224

Totaal van de programma's: resultaatbestemming

2.357

2.154

203

RESULTAAT

67.806

66.825

981

af: incidentele baten en lasten

4.049

3.198

851

STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO

63.757

63.627

130

Op basis van dit overzicht kan worden geconcludeerd dat de begroting voor het jaar 2022 structureel en reëel in evenwicht is. Dit geldt ook voor de meerjarenraming 2023-2025 zoals blijkt uit de presentatie van het structureel begrotingssaldo vanuit het overzicht Incidentele baten en lasten op programmaniveau.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 11:47:31 met de export van 09/28/2021 11:16:47