Financiën

Meerjarig overzicht van baten en lasten en de resultaatbestemming per programma

Het volgende overzicht is als volgt samengesteld:

Resultaat voor bestemming

Per programma, de baten en lasten voor mutaties met reserves; dit leidt dan tot het resultaat voor bestemming per programma.


Resultaatbestemming
Per programma, de onttrekkingen aan en de stortingen in de reserves; dit leidt dan tot de resultaatbestemming

Resultaat na bestemming / Totaal resultaat

Per programma, het verschil tussen het resultaat voor bestemming en de resultaatbestemming; dit leidt dan tot het resultaat na bestemming (totaal resultaat):

- voor het jaar 2020 is dit het jaarrekeningresultaat
- voor de jaren vanaf 2021 is dit het vrij inzetbare begrotingssaldo.

Baten voor resultaatbestemming (x € 1.000)

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Duurzaamheid

6.771

6.078

6.374

5.737

5.897

5.946

Maatschappelijke ontwikkeling

8.562

5.676

4.969

5.459

5.474

5.511

Leefomgeving

8.511

8.484

3.299

2.055

2.076

2.071

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

559

1.429

329

329

329

329

Ruimtegevend bestuur

49.533

51.200

50.478

50.926

51.605

52.399

Totaal baten

73.936

72.867

65.449

64.507

65.380

66.257

Lasten voor resultaatbestemming (x € 1.000)

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Duurzaamheid

7.692

7.964

6.821

6.983

7.159

7.223

Maatschappelijke ontwikkeling

33.588

34.047

31.820

31.989

31.936

31.981

Leefomgeving

15.119

16.143

10.811

9.714

9.835

9.986

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

5.648

5.552

5.077

5.152

5.034

5.119

Ruimtegevend bestuur

9.220

11.581

10.143

10.462

10.829

11.089

Totaal lasten

71.267

75.286

64.672

64.299

64.792

65.397

Saldo voor resultaatbestemming (x € 1.000)

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Duurzaamheid

-921

-1.885

-447

-1.246

-1.262

-1.277

Maatschappelijke ontwikkeling

-25.026

-28.371

-26.851

-26.530

-26.461

-26.470

Leefomgeving

-6.608

-7.660

-7.512

-7.659

-7.759

-7.915

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

-5.089

-4.122

-4.748

-4.822

-4.704

-4.789

Ruimtegevend bestuur

40.313

39.619

40.336

40.464

40.775

41.311

Totaal saldo

2.669

-2.419

778

208

588

860

Resultaatbestemming (x €  1.000)

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Duurzaamheid

Onttrekkingen

257

670

39

39

39

39

Toevoegingen

372

222

775

0

0

0

Saldo reserveringen

-115

448

-736

39

39

39

Maatschappelijke ontwikkeling

Onttrekkingen

1.372

2.071

1.504

706

598

598

Toevoegingen

1.800

683

1.076

1.216

1.365

1.574

Saldo reserveringen

-428

1.389

428

-510

-766

-976

Leefomgeving

Onttrekkingen

1.534

661

459

459

459

459

Toevoegingen

1.212

157

0

0

0

0

Saldo reserveringen

322

505

459

459

459

459

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

Onttrekkingen

330

534

276

214

158

154

Toevoegingen

0

977

0

0

0

0

Saldo reserveringen

330

-443

276

214

158

154

Ruimtegevend bestuur

Onttrekkingen

778

1.416

78

63

50

50

Toevoegingen

1.033

307

302

311

311

311

Saldo reserveringen

-255

1.108

-224

-247

-261

-261

Totaal resultaat (x € 1.000)

2.522

587

981

162

217

276

Op basis van dit overzicht kan worden geconcludeerd dat sprake is van een sluitende meerjarenbegroting, waarbij in alle jaren nog een vrij inzetbaar begrotingssaldo resteert.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 11:47:31 met de export van 09/28/2021 11:16:47