Algemeen

Inleiding begroting 2022

Begroting 2022
Voor u liggen de Programmabegroting 2022, de Financiële begroting 2022 en de meerjarenramingen 2023-2025 (hierna genoemd de Begroting 2022) van de gemeente Sint-Michielsgestel.

In aanloop naar de samenstelling van deze begroting is de gemeente geconfronteerd met tegenvallers die zorgen voor tekorten in de Gestelse meerjarenbegroting. De gemeente Sint-Michielsgestel is hierin niet uniek. Door een aantal landelijke maatregelen, waarop gemeenten weinig invloed hebben, duiken veel gemeenten in ons land (diep) in de rode cijfers.

Voor ons college stond en staat het leefbaar houden van onze dorpen centraal. Er is ons dan ook veel aan gelegen de voorzieningen in de dorpen op peil te houden. Voor deze begroting is dat gelukt door al in de kadernota de scherpe keuze te maken om geen nieuwe projecten op te pakken, maar de inzet te beperken tot onze wettelijke taken en het uitvoeringsprogramma van het college.

Sparen voor grote uitgaven
Met in het achterhoofd dat het waarschijnlijk is dat zich nieuwe tegenvallers aandienen, hebben wij ook nadrukkelijk gekeken naar de reserves van de gemeente. Die reserves liepen terug. Niet verwonderlijk, want ze zijn er juist om ze in slechte tijden in te kunnen zetten. Wij zijn daarom blij dat we erin zijn geslaagd om deze neerwaartse spiraal te doorbreken; we zien onze reserves weer wat stijgen. Om te zijner tijd sporthal De Run in Berlicum te kunnen vervangen, is bovendien door uw raad besloten hiervoor te gaan sparen. Een eerste bedrag is hiervoor al op de gemeentelijke spaarrekening gestort.

Na de arbitragezaak over de kosten van jeugdhulp, zijn er in juni van dit jaar afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG. Als onderdeel van de afspraken komt er voor het jaar 2022 een bedrag van € 1,3 miljard extra beschikbaar. Naar verwachting betekent dit voor onze gemeente een eenmalige extra bedrag van € 1,657 miljoen in 2022. Of en in hoeverre dit structureel zal zijn is nu nog niet duidelijk. Het nieuwe kabinet zal hier later een standpunt op innemen. De besluitvorming over de inzet van deze extra middelen in 2022 nemen we mee in de tweede bestuursrapportage 2021.


Sluitende begroting

Al met al zijn wij erin geslaagd om ook in het laatste jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen een sluitende begroting op te leveren. In cijfers ziet dit er als volgt uit:

Ontwikkeling begrotingssaldo
(x € 1.000)

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

Begrotingssaldo begroting 2021-2024

759,9

1.046,8

366,4

87,9

152,3

Mutaties:

- bestuursrapportage 2020

-330,3

-308,9

-402,9

-279,3

-243,0

- kadernota 2022

155,0

97,0

-15,5

40,5

222,5

- 1e bestuursrapportage 2021

2,7

112,6

75,7

38,9

3,1

- visie recreatie en toerisme

-20,0

Begrotingssaldo voor samenstellen begroting 2022

587,3

927,5

23,7

-112,0

134,9

Mutaties begroting 2022-2025

53,1

138,3

328,9

140,9

Begrotingssaldo begroting 2022-2025

587,3

980,6

162,0

216,9

275,8

Ambities gerealiseerd
Ondanks de beperkingen die de coronajaren 2020 en 2021 met zich meebrachten, is hiermee voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 het overgrote deel van de ambities uit het coalitieakkoord gerealiseerd of kan de komende tijd worden afgerond. Alle 9 speerpunten uit het coalitieakkoord zijn uitgebreid aan bod gekomen in de afgelopen bestuursperiode. Een korte samenvatting:

  • De ruimtelijke ontwikkelingen in de centra van onze dorpen zijn goed van de grond gekomen. Het centrum van Berlicum en een aantal projecten in het centrum van Sint-Michielsgestel is succesvol afgerond;
  • Woningbouw is op stoom gekomen. In het coalitieakkoord werd ingezet op het realiseren of in de planning hebben van minimaal 220 nieuwe betaalbare woningen. We verwachten deze 220 woningen aan het eind van de collegeperiode ook daadwerkelijk gerealiseerd te hebben. Gezien de huidige krapte op de woningmarkt is dat goed nieuws;
  • De kwartiermakers in het centrum zijn aan de slag om te zorgen dat de vernieuwde centra gaan bruisen;
  • Op basis van de toeristische en economische visie kan de gemeente komende jaren integraal stappen gaan zetten die een boost kunnen geven aan het toeristische en ondernemersklimaat;
  • Sint-Michielsgestel is nog steeds een veilige gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Het beleid van aanpakken niet wegkijken kan komende jaren verder worden uitgebouwd;
  • De toegang tot de zorg en ondersteuning is makkelijker gemaakt, door met 1 loket te gaan werken. De schotten tussen WMO, participatie en jeugdzorg zijn verdwenen;
  • Op het gebied van duurzaamheid zijn belangrijke stappen gezet. De bewustwording bij inwoners is gestegen, de bereidheid om zelf aan de slag te gaan met duurzame maatregelen ook. De gemeente kiest daarbij eerst voor zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak om daarmee het mooie landschap in het buitengebied te sparen;
  • Knelpunten in wegen en trottoirs zijn waar dat kon opgelost. Door een slimme planning konden deze werkzaamheden vaak gecombineerd worden met ander (groot) onderhoud. Door prijsstijgingen en areaaluitbreiding moet in de toekomst een keuze worden gemaakt: of meer budget beschikbaar stellen of het onderhoudsniveau naar beneden bijstellen;
  • De sociale structuren in onze dorpen hebben zich bewezen, zeker in coronatijd. Het was met elkaar en voor elkaar;
  • Participatie van inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen heeft afgelopen collegeperiode veel aandacht gekregen. Voor de nabije toekomst is de ambitie om dit verder te professionaliseren.

Hierbij hebben we als college ruimte gegeven waar dat kon en verantwoordelijkheid genomen waar het moest. Daarom kijken we ondanks alle uitdagingen die op ons pad kwamen, met een goed gevoel terug op deze bestuursperiode.

Zorgen over de toekomst
Tegelijkertijd lijkt de herverdeling van het gemeentefonds de toekomst minder rooskleurig te maken voor onze gemeente. Sint-Michielsgestel is volgens de meest recente gegevens een van de nadeelgemeenten van de nieuwe berekeningsmethodiek die het gemeentefonds gaat hanteren. Er moet nog een definitief besluit over genomen worden in Den Haag, maar vooralsnog lijkt het erop dat in de toekomst structureel 60 euro per inwoner moet worden gevonden in de begroting. Onze gemeente krijgt volgens de huidige berekeningen vanaf 2026 namelijk structureel 1,8 miljoen minder uit het gemeentefonds. Een volgend college staat daarmee vanaf de start van de nieuwe raadsperiode voor een flinke uitdaging. Daarbovenop hebben wij ook zorgen over de krapte op de arbeidsmarkt en de gevolgen daarvan voor MijnGemeenteDichtbij in relatie tot de ambities van een nieuw college.
Ook via deze begroting willen wij daarom een krachtig signaal afgeven aan én een beroep doen op het Rijk om de inwoners van Sint-Michielsgestel (en andere vergelijkbare gemeenten in ons land) niet de dupe te laten worden van de herverdeling van het gemeentefonds. Als college willen wij doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om die boodschap in Den Haag goed over het voetlicht te brengen. Zo behartigen wij ook buiten de gemeentegrenzen de belangen van inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen uit de gemeente Sint-Michielsgestel.
Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 11:47:31 met de export van 09/28/2021 11:16:47