Financiën

Samenvattend overzicht ontwikkeling begrotingssaldo

Op 1 juli 2021 heeft de gemeenteraad de eerste bestuursrapportage 2021 en kadernota 2022 vastgesteld. De hierin opgenomen structurele mutaties zijn verwerkt in deze begroting 2022. Op basis hiervan heeft het begrotingssaldo zich na de vorige begroting als volgt ontwikkeld.

Ontwikkeling begrotingssaldo
(x € 1.000)

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

Begrotingssaldo begroting 2021-2024

759,9

1.046,8

366,4

87,9

152,3

Mutaties:

- bestuursrapportage 2020

-330,3

-308,9

-402,9

-279,3

-243,0

- kadernota 2022

155,0

97,0

-15,5

40,5

222,5

- 1e bestuursrapportage 2021

2,7

112,6

75,7

38,9

3,1

- visie recreatie en toerisme

-20,0

Begrotingssaldo voor samenstellen begroting 2022

587,3

927,5

23,7

-112,0

134,9

Mutaties begroting 2022-2025

53,1

138,3

328,9

140,9

Begrotingssaldo begroting 2022-2025

587,3

980,6

162,0

216,9

275,8

Alle begrotingsjaren zijn sluitend.
Begrotingsmutaties
Samenvattend en gespecificeerd zijn in deze begroting de volgende mutaties verwerkt.

Voorgestelde begrotingsmutaties, begrotingssaldo
(- = nadeel + = voordeel; bedragen x € 1.000)

begroting
2022

begroting
2023

begroting
2024

begroting
2025

Programma/Product

Onderwerp/toelichting

Programma Duurzaamheid:

Milieu

Begroting 2022 GR ODBN

-14,0

-11,7

-9,7

-15,9

Programma Maatschappelijke ontwikkeling:

Maatschappelijk werk

Actualisatie stelpost prijsindexering Sociaal domein

44,1

129,6

187,7

248,8

Volksgezondheid

Begroting 2022 GR GGD

-13,7

-34,9

-56,6

-79,1

Subsidie Stichting Hartwacht

-6,5

-6,5

-6,5

-6,5

Programma Leefomgeving:

Verkeersmaatregelen

Budget verkeerstellingen 1 maal per 3 jaar

-35,0

Programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport:

Programma Ruimtegevend bestuur:

Algemene dekkingsmiddelen

Ontwikkeling OZB opbrengst op basis van indexering en woningbouwprogramma

99,5

135,2

146,4

91,9

Algemeen budgettair

Actualisatie stelpost prijsindexering

4,6

10,7

15,0

29,6

Mutaties stelpost areaaluitbreiding vanwege woningbouwprogramma

-52,0

-76,0

-83,0

-84,0

Diverse programma's:

Voorgenomen investeringen van 2024 naar 2025

143,2

Diverse mutaties < € 5.000

-8,9

-8,1

-7,6

-8,9

Totaal effect mutatie begrotingssaldo

53,1

138,3

328,9

140,9

Per saldo leiden de nu verwerkte mutaties tot een verbetering van het begrotingssaldo.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 11:47:31 met de export van 09/28/2021 11:16:47