Financiën

Stand van zaken te realiseren taakstellingen en restant stelposten

Taakstellingen
In deze begroting inclusief meerjarenramingen is een aantal nog te realiseren taakstellingen opgenomen. De stand van zaken hiervan is als volgt:

Overzicht taakstellingen
(x € 1.000)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Accommodatiebeleid

131

131

131

131

Inkomensafhankelijke bijdrage en harmonisatie kinderopvang

35

35

35

35

Sociaal domein

200

200

200

200

Totaal nog te realiseren taakstellingen

365

365

365

365

Toelichting taakstellingen

De
taakstellingen accommodatiebeleid en inkomensafhankelijke bijdrage en harmonisatie kinderopvang zijn gebaseerd op de kerntakendiscussie 2015. Via verkopen maatschappelijk vastgoed is inmiddels een deel van de oorspronkelijke taakstelling gerealiseerd.

De
taakstelling sociaal domein is via de begroting 2020 opgenomen oplopend tot € 650.000 structureel vanaf 2022. In eerdere jaren is al een deel van de taakstelling gerealiseerd (€ 143.000). Via de kadernota 2022 is aanvullend € 307.000 gerealiseerd, waardoor nog een taakstelling resteert van € 200.000.
Om deze resterende taakstelling te realiseren – en de effecten van de vergrijzing en extra hulpvraag in de toekomst op te vangen – blijven we inzetten op de afgesproken maatregelen die het sociaal domein voor de toekomst beheersbaar en betaalbaar moeten houden.


Risico realisatie taakstellingen
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing gaan we in op het risico van niet een tijdige of een niet volledige realisatie van taakstellingen.

Stelposten
In deze begroting In deze begroting inclusief meerjarenramingen is ook een aantal nog in te zetten stelposten opgenomen. Het gaat hierbij om vrije en specifieke stelposten.

Overzicht vrij aanwendbare stelposten
(x € 1.000)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begrotingssaldo

981

162

217

276

Het begrotingssaldo is als exploitatieresultaat vrij inzetbaar en na afloop van het jaar maakt het werkelijke gerealiseerde saldo deel uit van het jaarresultaat.
Hierna volgt een overzicht van de bestemde stelposten. In principe is dit beschikbare begrotingsruimte en deze wordt op enig moment nog definitief aan reguliere budgetten toegevoegd. In dit overzicht zijn ook de kapitaallasten van de voorgenomen investeringen opgenomen. Een overzicht van de in deze begroting opgenomen voorgenomen investeringen is opgenomen in het hoofdstuk Investeringen.

Overzicht bestemde stelposten
(x € 1.000)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Voorgenomen investeringen

184

Areaaluitbreiding i.v.m. woningbouwprogramma

140

194

231

247

Prijsindexering, exclusief sociaal domein

21

31

42

87

Prijsindexering, sociaal domein via reserve

51

220

368

578

Totaal bestemde stelposten

212

445

641

1.095

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 11:47:31 met de export van 09/28/2021 11:16:47