Financiën

Reserves

Onderbouwing nut en doel reserves
De basis hiervan ligt in de laatste nota reserves en voorzieningen en de goedgekeurde bijstellingen hierop. Hieronder een samenvatting.

I. ALGEMENE RESERVES

Algemene risico reserve
Behouden van eigen vermogen.
Reserve dient primair ten behoeve van het afdekken van risico's opgenomen, in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, waarvoor geen bestemmingsreserve of voorziening is gevormd.

II. OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES

Vrije reserve
Het creëren van een vrij te bestemmen reserve die bij nadere bestemming geen gevolgen voor de exploitatie heeft, bijvoorbeeld ter dekking van afschrijvingslasten voor een nieuwe investering. Voeding vindt plaats door onder andere, winsten uit de grondexploitaties en jaarrekeningresultaten.

Egalisatie MGD-budgetten voor IV en ICT/Veranderprogramma's e.d.
Het voor IV en ICT en projecten Veranderprogramma's en Omgevingswet behouden van door MGD hiervoor begrote budgetten die aan het eind van het jaar niet besteed zijn door MGD.

Egalisatie loonkostenontwikkeling MGD
Deze reserve is ingesteld vanaf 2020 en is bedoeld om resultaten die ontstaan op personele budgetten van MGD na afloop van een jaar via deze reserve beschikbaar te houden voor MGD.

Egalisatiereserve P&O
Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren lasten van derden gerelateerd aan de rechtspositieregeling personeel, Arbo, personeelsvoorzieningen en opleidingskosten en het flexfonds.

Egalisatiereserve afschrijvingen
Reserve ten behoeve van het egaliseren investeringen waarvan dekking plaatsvindt uit reserves.

Gemeentelijke subsidies
Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren van kosten in verband met het gebudgetteerde subsidieplafond en realisatie van de opgelegde taakstelling.

Egalisatiereserve bouwvergunningen
Reserve ten behoeve van het opvangen van realisatierisico's ten aanzien van de hoogte van geraamde inkomsten van bouwleges in meerjarig perspectief.

Wegbeheer
Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren van de uitgaven van wegbeheer en het afdekken van extra kosten veroorzaakt door weer- en seizoensinvloeden.

Groenfonds
Reserve ter dekking van kosten verbonden aan het realiseren van projecten ter versterking van de recreatieve functie van de gemeente en ter vergroting van de natuurlijke en landmaatschappelijke waarden van het buitengebied, onder meer ter compensatie voor het verlies van open ruimten als gevolg van verstedelijking van de dorpsranden.

Egalisatiereserve lokaal onderwijs beleid
Reserve ten behoeve van het egaliseren van de kosten van het lokale onderwijsbeleid.

Cultuurzaken
Reserve ten behoeve van het financieren van het realiseren van kunstobjecten in de gemeente.

Realisatie Kulturhusconcept (gebouwelijk)
Reserve ten behoeve van het dekken van de lasten met betrekking tot realisering van de kulturhusen.

Reserve Sociaal Domein
Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren van kosten derden uitvoering van de gebieden op het sociaal domein.

Vertoont een reserve in een jaar een negatieve stand dan wordt deze gedekt door successievelijk te beschikken over:
- de Vrije reserve
- de Algemene risico reserve.

Algemene risico reserve
Deze reserve is de buffer voor het opvangen van risico’s. Ook wordt deze reserve ingezet indien het nodig is om andere bestemmingsreserves (tijdelijk) aan te vullen.

Overige bestemmingsreserves
De totale omvang van de overige bestemmingsreserves bedraagt bij aanvang van het begrotingsjaar 2022 € 9,0 miljoen en neemt toe tot € 9,7 miljoen aan het eind van het begrotingsjaar en stijgt vervolgens tot € 11,0 miljoen aan het eind van 2025.
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves lopen via de resultaatbestemming en worden cijfermatig per programma gepresenteerd. De bestemmingsreserves kunnen worden verdeeld in:

  1. Reserves ter dekking van kapitaallasten van afgeronde investeringen (per 1-1-2022, € 4,2 miljoen);
  2. Overige bestemmingsreserves ter egalisatie van kosten en realisatie van plannen (per 1-1-2022, € 4,8 miljoen).

Aan de reserves wordt geen rente toegevoegd.

In het navolgende overzicht is het meerjarige verloop van de reserves weergegeven.

RESERVES

Saldo per 1 januari

2021

2022

2023

2024

2025

2026

(bedragen x € 1.000)

ALGEMENE RESERVE:

Algemene Risico Reserve

4.116

4.520

4.520

4.520

4.520

4.520

BESTEMMINGSRESERVES:

Vrije reserve, vrij besteedbaar

0

-39

335

440

-441

-323

- spaardeel sporthal De Run

150

150

150

150

150

Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's

805

805

805

805

805

805

Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD

892

892

892

892

892

892

Egalisatiereserve P&O

323

226

211

211

211

211

Egalisatiereserve afschrijvingen

4.640

4.320

3.953

3.586

4.479

4.112

Gemeentelijke subsidies

51

51

51

51

51

51

Egalisatiereserve bouwvergunningen

198

50

50

50

50

50

Wegbeheer

441

541

541

541

541

541

Groenfonds

1.424

887

1.278

1.171

816

721

Reserve onderwijs gebouwelijk

402

964

1.024

1.099

1.174

1.249

Cultuurzaken

177

164

152

139

127

114

Realisatie Kulturhusconcept (gebouwelijk)

149

825

679

596

556

520

Reserve Sociaal Domein

3.117

1.897

1.409

1.845

2.536

3.437

Totaal reserves

16.736

16.251

16.048

16.094

16.465

17.049

In totaal stijgt de omvang van de reserves van € 16,7 miljoen per 1 januari 2021 tot € 17,0 miljoen per 1 januari 2026.

De solvabiliteit (aandeel eigen vermogen op het totaal vermogen) stijgt hierdoor in deze periode van 37,8% tot 42,8%. Een voldoende omvang van reserves is nodig om tegenvallers op te vangen en toekomstige ontwikkelingen te realiseren.

We streven naar een verbetering van de vermogenspositie. Daarom is beleid om netto verkoopresultaten vanuit maatschappelijk vastgoed te bestemmen voor twee doeleinden, te weten, 50% ter dekking van toekomstige onderwijsinvesteringen (reserve onderwijs gebouwelijk) en 50% ter versterking van de vermogenspositie (algemene risico reserve). Dit beleid is geformaliseerd via een besluit van de raad met de eerste bestuursrapportage 2021.


De belangrijkste reservemutaties zijn samenvattend:

Specificatie mutaties reserves

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

stortingen in reserves:

sociaal domein

686

965

922

922

922

sociaal domein, budget prijsindexering (structureel)

51

220

368

578

mutaties tussen reserves

403

1.260

versterking vermogenspositie (structureel)

911

302

311

311

311

gemeenschapshuizen

977

resultaat exploitatie RvR, groenfonds projecten

222

775

jaarresultaat

2.522

sparen voor toekomst (onderwijs; structureel)

669

60

75

75

75

wegenonderhoud

100

begrotingssaldo

5

reservering De Run

150

Totaal stortingen

6.645

2.154

1.527

2.935

1.885

onttrekkingen aan reserves:

sociaal domein

1.906

1.504

706

598

598

mutaties tussen reserves

403

1.260

dekking kapitaallasten (structureel)

320

367

367

367

367

overhevelingen en bestemming jaarresultaat

2.656

gemeenschapshuizen

153

146

83

40

36

gehonoreerde wensen en dekking budgetten

901

325

325

299

299

begrotingssaldo

356

15

vlottrekken woningbouw

67

resultaat exploitatie RvR, groenfonds projecten

217

reservering De Run

150

Totaal onttrekkingen

7.129

2.357

1.481

2.564

1.301

PER SALDO RESERVEMUTATIES

-485

-203

46

371

584

Toelichting mutaties reserves vanaf 2022
Het BBV schrijft voor om in de begroting een overzicht op te nemen van de reservemutaties met een structureel en met een incidenteel karakter. Bovendien behoren de posten te worden gespecificeerd. Hiervoor verwijzen we naar het volgende overzicht:

Structurele en incidentele mutaties reserves

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

structurele stortingen in reserves:

Stelpost prijsindexering budgetten sociaal domein wordt gestort in reserve sociaal domein

51

220

368

578

Voor verwerking van de vermogenspositie wordt jaarlijks een bedrag gestort in de vrije reserve

302

311

311

311

Ter voorbereiding op toekomstige investeringen in onderwijslocaties wordt jaarlijks gestort in de reserve onderwijs gebouwelijk

60

75

75

75

Totaal structurele stortingen

413

605

754

963

incidentele stortingen in reserves:

Projecten Ruimte voor Ruimte, voorfinanciering terug naar vrije reserve (incidentele reservemutatie)

277

Projecten Ruimte voor Ruimte, voorfinanciering terug naar reserve groenfonds (incidentele reservemutatie)

499

Diverse projecten sociaal domein worden via egalisatie verrekend met reserves sociaal domein

965

922

922

922

Mutaties tussen reserves

1.260

Totaal incidentele stortingen

1.740

922

2.182

922

TOTAALSTORTINGEN

2.154

1.527

2.935

1.885

structurele onttrekkingen aan reserves:

Ter dekking van kapitaallasten van lopende investeringen

367

367

367

367

Totaal structurele onttrekkingen

367

367

367

367

incidentele onttrekkingen aan reserves:

Diverse projecten sociaal domein worden via egalisatie verrekend met reserve sociaal domein

1.442

696

598

598

Mutaties tussen reserves

1.260

Voor gemeenschapshuizen wordt een jaarlijks afbouwend bedrag vanuit de reserve ingezet

146

83

40

36

Voor diverse budgetten is dekking vanuit reserves beschikbaar

328

313

299

299

Met het Project Jeugdhulp Dichtbij wil Sint-Michielsgestel de jeugdhulp meer naar zichzelf toetrekken; dit project start op 1 maart en loopt dan twee jaar; dekking reserve sociaal domein

62

10

Bijdrage Van Gogh Nationaal Park, dekking reserve

13

13

Totaal incidentele onttrekkingen

1.990

1.114

2.197

934

TOTAAL ONTTREKKINGEN

2.357

1.481

2.564

1.301

SALDO RESERVEMUTATIES

-203

46

371

584

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 11:47:31 met de export van 09/28/2021 11:16:47