Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De voor 2022 geïnventariseerde risico's zijn doorgerekend op kans en impact. Dit geeft het volgende risicoprofiel

Risico 10 en 11 zijn niet opgenomen in dit risicoprofiel omdat deze gesaldeerd een positief risico vormen.
Risicoregister
Risico’s worden vastgelegd in het risicoregister. Per risico is een inschatting gemaakt van de kans dat het risico zich voordoet en de financiële gevolgen ervan. Deze inschatting is in lijn met het beleid vertaald naar een risicoscore.

De risico’s zijn ingedeeld op incidenteel/structureel risico (I/S). In lijn met het beleid wordt het risicobedrag bij de begroting 2021 verhoogd met 10% als opslag voor de risico’s die op dit moment nog niet zijn ingeschat. Er wordt in het risico register onderscheid gemaakt tussen de kwantificeerbare en niet-kwantificeerbare risico’s.

In onderstaand risicoregister zijn uitsluitend de risico’s met een impact vanaf € 65.000 weergegeven. Deze grens is bepaald op 0,10% van het bedrag van de exploitatie van 2018.

De benodigde weerstandscapaciteit is als volgt berekend:

Nr.

Kwantificeerbare risico's

Effect

Type

Kans

Gevolg

Risico
score

Begroting 2022

Kans op optreden in jaar

Risico's met een impact na het jaar 2022

1

Minder inkomsten door herverdeling gemeentefonds.

Minder inkomsten dan begroot

S

50%

1.711.000

15

855.500

2023 e.v.

Risico's met een impact vanaf het jaar 2022

2

Uitval van kritische applicaties/systemen in verband met een cyberaanval

Extra lasten, niet begroot

I

30%

2.200.000

10

660.000

2022 e.v.

3

Lagere algemene uitkering. Plafond BTW compensatie fonds wordt bereikt.

Minder inkomsten dan begroot

I

30%

300.000

8

90.000

2022 e.v.

4

Financiële tegenvallers uit Leningen en borgstellingen aan stichtingen en verenigingen.

Extra lasten, niet begroot

I

30%

573.733

10

172.120

2022 e.v.

5

Wachtgelduitkering aftredende bestuurders

Extra lasten, niet begroot

S

70%

167.400

12

117.180

2022 e.v.

6

WMO: Toename uitgaven regionale inkoop.

Extra lasten, niet begroot

S

70%

447.850

20

313.495

2022 e.v.

7

Toename van woningaanpassingen.

Extra lasten, niet begroot

I

70%

150.000

12

105.000

2022

8

Risico's grondexploitatie

Extra lasten, niet begroot

I

55%

1.760.000

15

968.000

2022 e.v.

9

Minder opbrengsten op anterieure overeenkomsten.

Minder inkomsten dan begroot

S

70%

150.000

12

105.000

2022 e.v.

10

Hoogte extra middelen van het rijk voor jeugdzorg nog niet bekend.

Meer inkomsten dan begroot

S

90%

-900.000

Positief risico

-810.000

2022 e.v.

11

Extra uitgave voor de extra middelen jeugdzorg. (hoort bij de vorige regel).

Extra lasten, niet begroot

S

50%

800.000

15

400.000

2022 e.v.

Totaal risico's met een impact vanaf het jaar 2022

2.120.795

Overige risico's < € 65.000

395.925

10% risico-opslag niet-kwantificeerbare risico's

251.672

Totaal benodigde weerstandscapaciteit 2022

2.768.392

Niet-kwantificeerbare risico's

Effect

Type

Kans op optreden in jaar

12

Nadelige effecten vanwege het niet tijdig implementeren van de omgevingswet

Extra lasten, niet begroot

I

2022 e.v.

13

Uitstel of vertraging in bestemmingsplannen en visies als gevolg van corona

Minder inkomsten dan begroot

S

2022 e.v.

14

Nadelige effecten vanwege invoering nieuwe inkoopsystematiek jeugdzorg (lokaal) en invoering woonplaatsbeginsel.

Extra lasten, niet begroot

S

2022 e.v.

Kwantificeerbare risico’s in het rode gebied hebben betrekking op het programma's Maatschappelijke ontwikkeling, Leefomgeving en Ruimtegevend bestuur. Deze risico’s worden hieronder apart toegelicht.

Programma: Maatschappelijke ontwikkeling

10. Positief risico: Hoogte extra middelen van het rijk voor jeugdzorg nog niet bekend  
Het Rijk heeft t/m 2021 € één miljard extra jeugdhulpbudget beschikbaar gesteld voor gemeenten. In het najaar van 2020 is onderzoek gedaan naar volume, uitgaven en of dit een structureel effect is. Uit informatie van de arbitragecommissie blijkt dat n.a.v. dit onderzoek voor de gemeenten voor het jaar 2022 een bedrag van € 1,314 miljard extra beschikbaar gesteld gaat worden. De verwachting is dat dit structureel wordt ingezet. Daarom hebben de provinciaal toezichthouders onderling afgesproken dat 75% geraamd mag worden in de begroting van 2022. In de septembercirculaire van 2021 volgt de definitieve verdeling.

11. Extra uitgave voor de extra middelen jeugdzorg
Vanuit de zorgaanbieders voor jeugdzorg wordt een claim verwacht op deze extra middelen van het Rijk. Het saldo van deze twee risico’s (10 en 11) is ingeschat als een positief risico.

6. Wmo: toename zorggebruik
Er is in de begroting rekening gehouden met een toename aan zorggebruik. Deze toename komt door vergrijzing, langer thuis blijven wonen en de aantrekkende werking van het abonnementstarief. Er is echter altijd een risico dat de uitgaven hoger zijn dan begroot, doordat de Wmo een open-einde regeling is. Het uitgangspunt is het inzetten van zorg waar nodig.

Programma: Leefomgeving
8. Risico's grondexploitatie
Periodiek wordt een risicoanalyse uitgevoerd op de grondexploitatie. In de risicoanalyse is voor projecten in de uitvoeringsfase onderscheid gemaakt in twee categorieën risico’s: Plan-economische risico’s en conjuncturele risico’s. Het bedrag uit de meest recente risicoanalyse is opgenomen in deze risicoparagraaf. Dit risico wordt bewaakt doordat twee keer per jaar, of eerder indien nodig, de risico’s van grondexploitaties worden beoordeeld. De resultaten worden gerapporteerd aan de raad en opgenomen in de begroting en de jaarrekening.

Programma: Ruimtegevend bestuur

1. Minder inkomsten door herverdeling gemeentefonds
Dit risico gaat spelen vanaf 2023 door de uitstel van de herverdeling gemeentefonds naar 1 januari 2023. In de begroting 2022 is dit risico dus nog niet opgenomen in de benodigde weerstandscapaciteit.
Indicaties geven aan dat de omvang van de uitkering voor onze gemeente nadelig zal uitvallen (een nadeel van € 62 per inwoner, met een maximum van € 60). Hierbij wordt een regeling toegepast dat gemeenten niet meer dan € 15 per inwoner per jaar mag verliezen. Op basis van deze indicatie zou dat betekenen dat het volledige bedrag in de begroting van 2026 moet zijn verwerkt.

2. Uitval van kritische systemen door een cyberaanval
Het risico op schade door een cyberaanval neemt toe. Een cyberaanval kan bestaan uit een gijzeling van data (ransomware) of diefstal en mogelijke publicatie van privacygevoelige informatie. Een incident van enige omvang brengt direct hoge schade met zich mee.
De impact van dit risico is gebaseerd op informatie op de markt. Er zijn al maatregelen getroffen in de organisatie om digitale aanvallen te weren.

We onderzoeken wat er aan mensen en financiën nodig is om onze beveiliging verder te versterken. Hierbij volgen we de landelijke Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Daarbij zetten we in op preventie.


Niet kwantificeerbare risico’s
12. Nadelige effecten door het niet tijdig implementeren van de omgevingswet
Het risico op schadeclaims vanwege het niet tijdig implementeren van de processen rondom de nieuwe omgevingswet. De ingangsdatum is uitgesteld naar 1 juli 2022. Vooralsnog ligt de implementatie hiervan op schema.


13. Uitstel of vertraging in bestemmingsplannen en visies als gevolg van corona
Activiteiten en inkomsten op wonen en bouwen kunnen afnemen en opbrengsten kunnen als gevolg van corona pas later of niet worden gerealiseerd. De financiële effecten zijn ook afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt. De effecten worden beïnvloed door diverse factoren en zijn nog niet te concretiseren.


14. Nadelige effecten vanwege invoering nieuwe inkoopsystematiek Wmo en jeugdzorg (lokaal) en invoering woonplaatsbeginsel.
Vanaf 2022 gaat het nodige veranderen in de inkoop van Wmo en specialistische jeugdzorg. Vanaf dan verzorgen de gemeenten lokaal het traject van toewijzing, begeleiding, monitoring, factuurafhandeling tot verantwoording. Dit als gevolg van de overgang van lumpsump naar P&Q-financiering. Daarnaast vindt landelijk vanaf 2022 invoering van het woonplaatsbeginsel en het objectieve verdeelmodel in het gemeentefonds plaats. De effecten van deze ontwikkelingen zijn nog niet in te schatten
.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 11:47:31 met de export van 09/28/2021 11:16:47