Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de voorgaande paragraaf zijn de voorgeschreven BBV kengetallen opgenomen. Afgezien hiervan vinden wij het van belang om ook op meerdere onderdelen de financiële weerbaarheid te toetsen en meerjarig te monitoren. Dit doen wij met name op de onderdelen:

  • begrotingsevenwicht
  • reserves
  • financiële ratio's
  • voorzieningen
  • grondexploitatie.

Hierna volgt hiervan een samenvattend overzicht met het bijbehorende oordeel. Vervolgens is opgenomen een overzicht waarbij is aangegeven hoe we het oordeel bepaald hebben.

Domein

Realisatie

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Begrotingsevenwicht

Structureel

2.522

587

981

162

217

276

Incidenteel

Flexibiliteit

15,6%

23,6%

17,4%

15,9%

15,7%

15,6%

Ombuigingen

277

365

365

365

365

Belastingdruk

110,44%

107,40%

113,00%

113,00%

113,00%

113,00%

Materieel evenwicht

-11

-781

100

35

Risicofunctie budgettair

217,38%

92,75%

99,90%

85,02%

86,02%

87,09%

Reserves

Omvang

32,72%

31,78%

31,38%

31,47%

32,20%

33,34%

Aanwendbaarheid

0,00%

0,68%

3,02%

3,67%

-1,77%

-1,01%

Investeringsfunctie

0

111

485

590

-291

-173

Financieringsfunctie

61,34%

42,54%

42,32%

42,18%

42,71%

44,42%

Inkomensfunctie

-6.817

3.449

5.512

6.561

7.181

6.692

Risicofunctie budgettair

Ratio's

Solvabiliteit

37,8%

41,7%

40,3%

40,4%

41,0%

42,8%

Financieringspositie

Spreiding renterisico's

1,2%

0,7%

0,4%

0,5%

0,4%

Netto schuldquote

-5,6%

7,6%

10,9%

12,1%

12,3%

11,3%

Voorzieningen

Voldoen aan verplichtingen

15.331

15.218

14.707

14.249

14.052

13.880

Grondexploitatie

Strategische grondpositie

In exploitatie genomen

-917

-1.224

0

Voorziene risico's

Onderwerp

Voldoet

Vraagt nadrukkelijk aandacht

Zorgwekkend

Begrotingsevenwicht

Structureel

Begroting sluit meerjarig.

Ongedekt tekort is

Ongedekt tekort is

< € 0,5 mln.

≥ € 0,5 mln.

Incidenteel

Geen incidentele tekorten.

Incidenteel tekort is

Incidenteel tekort is

< € 0,5 mln.

> € 0,5 mln.

Flexibiliteit

Ombuigingsmarge

Ombuigingsmarge

Ombuigingsmarge is nagenoeg nihil

≥2% begroting

<1% begroting

Ombuigen

Implementatie volgens plan

Incidentele verliezen op ombuigingen

Structurele verliezen op ombuigingen

Belastingdruk

Gemiddeld of beneden gemiddeld

Bovengemiddeld incidenteel

Bovengemiddeld structureel

Materieel evenwicht

Incidentele lasten

Incidentele lasten

Incidentele lasten

≥ Incidentele baten

< Incidentele baten (incidenteel)

< Incidentele baten (structureel)

Risicofunctie budget

Risicobeslag uit budgetcapaciteit

≤50% risicobeslag uit budgetcapaciteit.

≤25% risicobeslag uit budgetcapaciteit.

Reserves

Omvang

Ontwikkeling reserves

Ontwikkeling reserves ≥ 80% landelijk gemiddelde

Ontwikkeling reserves <80% landelijk gemiddelde

≥ landelijke gemiddelde

Aanwendbaarheid

Omvang reserves

Omvang reserves

Omvang reserves

≥10% flexibel

<10% flexibel

<5% flexibel

Investeringsfunctie

Omvang VR jaar

Omvang VR jaar

Omvang VR jaar X + 3 < € 1 mln.

X + 3 ≥ € 5 mln.

X + 3 < € 5 mln.

Financieringsfunctie

≥50% vaste activa gefinancierd met reserves

<50% vaste activa gefinancierd met reserves

<25% vaste activa gefinancierd met reserves

Inkomensfunctie

Financieringssaldo structureel op niveau

Financieringssaldo incidenteel onder niveau

Financieringssaldo structureel onder niveau

Risicofunctie vermogen

Beslag uit primair weerstandsvermogen

Beslag uit primair + secundair. weerstandsvermogen

Beslag overstijgt weerstandsvermogen

Ratio’s

Solvabiliteit

Eigen vermogen/Totaal vermogen ≥ 0,50

Eigen vermogen/Totaal vermogen < 0,50

Eigen vermogen/Totaal vermogen < 0,25

Financieringsfunctie

Structureel financieringsoverschot

Incidenteel financieringstekort

Structureel financieringstekort

Spreiding renterisico’s

Voldoen aan renterisiconorm

Incidenteel niet voldoen aan renterisiconorm

Structureel niet voldoen aan renterisiconorm

Netto schuldquote

Schuldquote < 65%

Schuldquote > 65%

Schuldquote > 130%

Voorzieningen

Voldoen aan verplichtingen

Dekking 100%, inclusief beoogde kwaliteit

Dekking <100%, bijsturen op kwaliteit

Dekking <100%, bijsturen op kwaliteit + beslag op algemene middelen

Grondexploitatie

Strategische grondpositie

Voorraad ≤ € 1 mln.

Voorraad > € 1 mln.

Voorraad ≥ € 2,0 mln.

In exploitatie genomen

Voorraad ≤ € 5 mln.

Voorraad ≤ € 10 mln.

Voorraad > € 10 mln.

Voorziene risico's

< 10% gronden in exploitatie

> 10% van gronden in exploitatie

>25% van gronden in exploitatie

Toelichting

Begrotingsevenwicht

De begroting is voor alle jaren in evenwicht. Betrekken we hierbij het deel van de begroting dat bestaat uit incidentele posten, dan is voor de jaren 2020 en 2021 sprake van een tekort en een overschot voor de jaren daarna.

Belastingdruk

De belastingdruk in onze gemeente is hoger dan het landelijke gemiddelde.

Reserves

Onze reserveomvang is minder dan het landelijk gemiddeld; ook zien we dat in meerjarig perspectief de reserveomvang verder daalt. Aandacht voor het versterken van onze vermogenspositie is dus blijvend van belang. De mogelijkheid om de vrij besteedbare reserves in te zetten voor incidentele ontwikkelingen is beperkt.

Ratio's

Als het gaat om de financiële ratio's zien we een financieel gezonde gemeente. Hoewel nog steeds gezond, zien we dat het percentage voor solvabiliteit daalt. Dit laatste is het directe gevolg van het dalen van de reserveomvang in meerjarig perspectief.

Voorzieningen

De voorzieningen zijn van een voldoende omvang om de voorzien in de toekomstige verplichtingen.

Grondexploitatie

Mede door het verder dalen van de boekwaarde van de complexen grondexploitatie daalt dit risico.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 11:47:31 met de export van 09/28/2021 11:16:47