Algemeen

Leeswijzer begroting 2022

Deze begroting is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

Programma's
De Begroting 2021 van de gemeente Sint-Michielgestel kent 5 programma’s met daaronder 33 beleidsproducten. De raad autoriseert de baten en lasten per beleidsproduct. Daarnaast zijn enkele grote projecten apart benoemd. Dat zijn de volgende projecten:
- Regionale Energie Transitie;
- Centrumplan Sint-Michielsgestel;
- Centrumplan Berlicum;
- Centrumplan Den Dungen;
- Woningbouwplannen en sociale Woningbouwopgave.

De opbouw van een programma ziet er als volgt uit:
- Titel van het programma;
- Zo geeft dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel;
- Dit is het doel;
- Dit valt eronder;
- Dit kost het;
- Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de begroting.

Voor alle producten die onder een programma vallen, is opgenomen:
- Verantwoordelijke portefeuillehouder(s);
- Dit gaan we dit jaar doen;
- Zo maken we dit meetbaar (indien van toepassing);
- Dit kost het;
- Financiële toelichting.

Informatie over indicatoren en kengetallen is onder het kopje 'Zo maken we dit meetbaar' alleen opgenomen voor producten waarvoor dit toegevoegde waarde heeft. Verder is vanaf 2017 wettelijk voorgeschreven dat elke gemeente een basisset van een aantal beleidsindicatoren in elke begroting en jaarverslag opneemt (zie bijlage). Hiermee krijgen raadsleden al inzicht in de beleidsresultaten van hun gemeente en kunnen zij die vergelijken met die van andere gemeenten.

Voor alle projecten die onder een programma vallen, is opgenomen:
- Dit is het doel;
- Dit gaan we dit jaar doen;
- Dit kost het;
- Financiële toelichting.

Paragrafen
De paragrafen gaan in op financiële en bedrijfsmatige onderwerpen die meerdere programma’s raken. Alle paragrafen zijn wettelijk verplicht.

Financiën

Dit onderdeel bevat een uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente Sint-Michielsgestel, waarbij allereerst ingegaan wordt op de ontwikkeling van het financiële begrotingsbeeld. Met verder onder andere de geprognosticeerde balans in meerjarenperspectief en ook de meerjarige ontwikkeling van het EMU-saldo. Tevens is het meerjarig overzicht van baten en lasten opgenomen. Ook de investeringsplanning en een overzicht van de reserves en voorzieningen worden gepresenteerd. De meeste overzichten in dit onderdeel zijn wettelijk voorgeschreven.


Bijlagen

Deze begroting wordt gecompleteerd met een aantal bijlagen, waarvan een deel is opgenomen in het afzonderlijk bij deze begroting behorend bijlagenboek.


MijnGemeenteDichtbij
Vanaf de ambtelijke fusie van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel ligt de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering grotendeels bij onze gemeenschappelijke regeling MijnGemeenteDichtbij (MGD). Meer informatie over MGD is terug te vinden in de begroting 2022 van MijnGemeenteDichtbij.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 11:47:31 met de export van 09/28/2021 11:16:47